De belangrijkste fiscale voordelen en energiesubsidies van 2022 op een rij

Er zijn diverse financiële regelingen en subsidies beschikbaar om de verduurzaming van gebouwen te stimuleren. Wat is de huidige stand van zaken en waar kun je als gebouweigenaar je voordeel mee doen? We zetten de belangrijke regelingen energiesubsidies van 2022 voor je op een rij.

Energiesubsidies 2022

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

De Investeringssubsidie Duurzame Energie biedt sinds 2016 een financiële tegemoetkoming voor de aanschaf van duurzame warmte-installaties zoals warmtepompen en zonneboilers. Hiernaast vielen vanaf 2021 isolatiemaatregelen, zonnepanelen en windturbines ook onder de ISDE. Zowel particuliere woningeigenaren als zakelijke partijen krijgen zo een deel van hun investering als energiesubsidie vergoed. Per 1 januari 2022 is de subsidieregeling uitgebreid, zodat de regeling beter aansluit bij de afspraken uit het klimaatakkoord. De nieuwe regeling heeft de naam Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing voor woningeigenaren gekregen en is gewijzigd per 1 januari 2022 met:

1. Hogere subsidiebedragen voor geïnstalleerde warmtepomp op/na 1 januari 2022

(Voor particuliere woningeigenaren)

2. Hogere subsidiebedragen voor geïnstalleerde zonneboilers op/na 1 januari 2022

(Voor particuliere woningeigenaren)

3. Hogere subsidie bedragen voor isolatiemaatregelen op/na 1 januari 2022

(Voor particuliere woningeigenaren)

4. Wijzigingen subsidie aanvragen voor zonnepanelen en kleine windturbines

(Voor zakelijke gebruikers)

– De bovengrens van gezamenlijk vermogen van 100 kWp komt te vervallen voor zonnepanelen

– De eis voor de windturbines dat er gezamenlijk rotoroppervlak moet zijn van ten hoogste 500 m2 vervalt

Let op: Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om vloer- en bodemisolatie te combineren om aan de isolatie-eis te voldoen.

Belangrijk om te weten: de ISDE moet aangevraagd worden vóórdat het apparaat gekocht is. De aanvraag kan worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Stimulering Duurzame Energietransitie SDE++

De SDE++ subsidie, een bredere versie dan de voorganger SDE+, is bedoeld voor bedrijven en (non-)profitinstellingen hun CO2 uitstoot te reduceren. De vernieuwde regeling is extra aantrekkelijk voor bedrijven met energie intensieve processen, zoals bijvoorbeeld de industrie. De SDE++ staat hoog op de overheidsagenda om de doelstellingen om klimaatneutraal te zijn in 2050.

Op het huidige moment is de SDE++ 2021 gesloten. Hierdoor kunnen er geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend voor het jaar 2021. Sinds 2 december 2021 ligt er een kamerbrief bij de voorzitter over het verloop van SDE++ in 2021, de openstelling van SDE++ 2022, voorstel aanpassing SDE++ per 2023.

Let op: Tot nu toe is er nog geen duidelijkheid hoe SDE++ in zijn werking gaat in 2022. Houd dit artikel in de gaten voor de openstellingsdata voor SDE++ in 2022.

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) voor verhuurders

Met de SAH kunnen woningcorporaties, institutionele beleggers en particuliere verhuurders subsidie krijgen voor de aansluiting van huurwoningen op een extern warmtenet. De subsidie is zowel voor aanpassingen in de woningen als voor de aansluitkosten op het warmtenet. Alle bestaande huurwoningen die binnen 5 jaar van het aardgas af gaan en op een warmtenet zijn aangesloten, komen in aanmerking voor de SAH. Per huurwoning kan voor energiesubsidie plannen maximaal € 5.000 worden ontvangen. De SAH kan worden aangevraagd tussen de periode van 1 mei 2020 tot 31 december 2023.

Let op: Per 1 oktober 2021 mogen gemengde VvE’s ook SAH aanvragen. Niet alle woningen binnen een VvE hoeven meer huurwoningen te zijn.

Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed

Vanaf 2021 kunnen kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren voor het verduurzamen van hun gebouwen terecht bij het ontzorgingsprogramma binnen hun provincie. Dit ontzorgingsprogramma ondersteunt kleine maatschappelijke vastgoedeigenaren – zoals schoolbesturen, zorgaanbieders en sportbedrijven – bij het verduurzamen van de gebouwen die zij in eigendom hebben.
Via dit ontzorgingsprogramma kunnen maatschappelijke vastgoedeigenaren advies en begeleiding op maat inwinnen via de provincie. Het begeleidingstraject loopt tot aan het moment van aanbesteding en uitvoering en is dus geen regeling voor het bekostigen van de maatregelen zelf.

Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA)

De stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties regeling is bedoeld voor amateursportverenigingen. Met deze subsidie kunnen sportverenigingen hun sportaccommodaties bouwen en onderhouden. Hiernaast kan de subsidie ook gebruikt worden voor het aanschaffen van sportmaterialen. BOSA kan worden aangevraagd vanaf een minimaal subsidiebedrag van €2.500. Per kalenderjaar heeft elke subsidie aanvrager een maximum van €2,5 miljoen. De subsidiabele kosten zijn hieronder beschreven:

  • Kosten bouw en onderhoud
    Kosten voor bouw en onderhoud van sportaccommodatie en voor aanschaf van Sportmaterialen worden de kosten inclusief BTW voor 20% gesubsidieerd.
  • Energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptie
    Werkzaamheden gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptie komen in aanmerking voor 10 % aanvullende subsidie. In totaal wordt 30 % van de kosten gesubsidieerd.
  • Maatregelen veiligheidsbeleving
    Het is ook mogelijk om subsidie aan te vragen met betrekking tot de veiligheidsbeleving van de sportaccommodaties. Voor activiteiten gerelateerd tot de veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal)

Let op: Bij een aanvraag vooraf geldt een projectperiode van maximaal 3 jaar. De activiteiten moeten in deze periode plaatsvinden.

Fiscale voordelen

Saldering voor zonnepanelen

Bij de aanschaf van zonnepanelen kan je via de energieleverancier tot 2023 gebruik maken van de volledige salderingsregeling. Dit houdt in dat je stroom die met zonnepanelen wordt opgewekt kunt wegstrepen tegen stroom die je van de energieleverancier afneemt, tegen het reguliere stroomtarief van je leverancier. De salderingsregeling wordt vanaf 2024 geleidelijk afgebouwd en verdwijnt vanaf 2031 helemaal.

De Energie-investeringsaftrek (EIA) voor ondernemers

Net als in 2021 is er een fiscaal voordeel voor investeringen in bedrijfsmiddelen die leiden tot een energiebesparing of CO2-reductie van het bedrijfspand en/of de bedrijfsactiviteiten. De Energie-investeringsaftrek (EIA) is voor alle ondernemers die belastingplichtig zij voor inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Voor de investering kan dan 45,5% van de investeringskosten worden afgetrokken van de fiscale winst. Dit levert gemiddeld een voordeel van 11% op. Voor het jaar 2022 is het budget €149 miljoen. Een belangrijke voorwaarde is dat de energiezuinige investering past onder een code op de Energielijst.

MIA en Vamil voor ondernemers

Met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) stimuleert de overheid investeringen in duurzame apparaten en machines. In 2022 heeft de regering de MIA aftrekpercentages verhoogt. Door gebruik te maken van de MIA kun je gebruik maken van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Het budget voor MIA voor 2022 is €144 miljoen. Met de Vamil kan 75% van de investeringskosten willekeurig worden afgeschreven. Het budget voor Vamil in 2022 is 25 miljoen. Door sneller af te schrijven vermindert de fiscale winst en wordt er dus minder belasting betaald in dat jaar. Dit levert een rente- en liquiditeitsvoordeel op. Om van de MIA of Vamil gebruik te kunnen maken, dient de maatregel wel op de Milieulijst te staan. Ook moet de aankoop binnen 3 maanden na aankoop gemeld worden bij het RVO.

Let op: Vanaf 2022 biedt MIA/Vamil geen belastingvoordeel meer voor elektrische personenauto’s. Tenzij deze geïntegreerde zonnepanelen heeft. Daarentegen, blijft de elektrische bestelauto’s wel op de milieulijst staan.

Groenverklaringen

De Regeling Groenprojecten is een gezamenlijke regeling van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Ministerie van Financiën. Zij stimuleren hiermee duurzame en innovatieve (bouw)projecten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toetst namens de Minister van Economische Zaken de projecten. Na positieve beoordeling geeft RVO een Groenverklaring af. Deze verklaring kan worden gebruikt voor het aanvragen van bijzondere hypotheekproducten met bijvoorbeeld een rentekorting. De groenverklaring is voor de meeste projecten 10 jaar geldig.

Zelf je energiesubsidie plannen voor 2022? Onze consultants geven je inzicht in de beste energiebesparingsmogelijkheden.

Contact Apeldoorn

CFP Green Buildings
J.C. Wilslaan 29
7313 HK Apeldoorn
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Contact Naarden

CFP Green Buildings
Onderwal 16
1411 LV Naarden
+31 (0)55 355 5199
info@cfp.nl

Blijf op de hoogte! Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Volg ons

Kies je segment