Verduurzaming in de sportsector

Before Article

BasketbalDe sportsector heeft een belangrijke stap gezet in de richting van verduurzaming. De sector heeft in een zogenaamde ‘routekaart’ een aantal doelstellingen vastgelegd met betrekking tot verduurzaming door energiebesparing, duurzame opwek en slimme renovatie en onderhoud van de gebouwen. CFP heeft hiervoor – in samenwerking met de Rijksoverheid, het ministerie van VWS en het Mulier Instituut – het energieverbruik van de volledige sportsector in kaart gebracht in een nulmeting

De doelstellingen van de sportsector

De gestelde doelstellingen in de routekaart zijn als volgt:

  • In 2050 moeten alle sportaccommodaties CO2-arm zijn, dat betekent een CO2-reductie van 95% ten opzichte van 1990;
  • In 2030 moet 49% CO2- reductie gerealiseerd zijn;
  • In 2021 wordt naar verwachting een norm opgesteld voor de energieprestatie van gebouwen waar ook alle sportaccommodaties vanaf 2050 aan zullen moeten voldoen.

Om deze doelen te bereiken, zullen vanaf 2020 per jaar 320 sportaccommodaties CO2 arm of CO2 neutraal moeten worden gemaakt. Hier leest u meer over de Routekaart Verduurzaming Sport.

Nulmeting voor energieverbruik

Omdat het energieverbruik van 1990 onbekend is, hebben CFP en het Mulier Instituut een nulmeting uitgevoerd voor het maatschappelijk en commercieel sportvastgoed. Deze meting wordt als uitgangspunt van de reductie-ambitie gebruikt.

Tabel besparingenUitvoering van maatregelen

Nu de nulmeting gereed is, kunnen gemeenten, sportverenigingen en commerciële aanbieders van sport, aan de slag met het verduurzamen van hun vastgoed. Door inzicht in de te nemen maatregelen, de besparing en terugverdientijd, kan elke gemeente en beheerder van een sportaccommodatie de komende jaren aan de slag met hun gebouwen en terreinen. CFP ondersteunt de gemeenten hierin met tools en onsite inzicht van het gemeentelijk vastgoed.

Monitoring

De volgende stap is het monitoren van de voortgang. Met andere woorden: bijhouden of er de komende jaren daadwerkelijk energiebesparing en duurzame opwek plaatsvind.