Effect nieuwe berekening energielabel nog onduidelijk

Before Article

Nieuwe Europese richtlijnen

De nieuwe methodiek om de energieprestatie van een gebouw vast te stellen, heet de Nederlandse Technische Afspraak 8800 (NTA). Deze norm volgt uit de nieuwe eisen van de Europese richtlijnen. Eén daarvan is de Bijna Energie Neutrale Gebouwen eis (BENG-eis). Deze nieuwe eis moet vanaf januari 2020 van kracht gaan.

Wat is de NTA 8800?

De NTA 8800 zal voor zowel nieuw- als bestaande bouw gelden. Hiermee vervangt de NTA voor nieuwbouw de bestaande NEN 1720 en voor bestaande bouw de energie-index. De energie-index is de huidige bepaling van het energielabel.

Grote verschil ten opzichte van de huidige labelberekening

De huidige labelberekening gaat uit van standaard gebruiksgedrag. Hiermee wordt er geen rekening gehouden met de energiebehoefte van een gebouw in kWh/m2 gebruiksoppervlakte. Daarom wordt in de nieuwe NTA 8800 methode de BENG in de berekening meegenomen. Deze nieuwe methodiek is een belangrijke stap richting de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. We kunnen ons hiermee beter voorbereiden op een CO2 neutrale bebouwde omgeving. Daarnaast is het waarschijnlijk dat er nieuwe parameters toegevoegd worden aan de methodiek, waardoor de energieprestatie van gebouwen nog nauwkeuriger vastgesteld kan worden.

Wat betekent dit voor uw huidige energielabels?

Wat betekent deze nieuwe rekenmethode voor afgemelde energielabels die nu uitkomen op C? Worden deze met de nieuwe methodiek kritischer beoordeeld of is er een garantie te geven dat deze panden ook in de nieuwe berekening uit zullen komen op een C label? Doordat de berekening op dit moment in conceptvorm is, kunnen hier nog geen toezeggingen over gedaan worden. We hopen hier binnenkort meer informatie over te kunnen geven.

Planning NTA 8800

In eerste instantie moet de NTA 8800 vanaf januari 2020 van kracht zijn. Maar er dreigt uitstel voor de introductie en de nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend gemaakt, aldus het ministerie van BZK. De software waarmee het nieuwe energielabel wordt berekend, kan volgens de gemaakte afspraken niet binnen de tijd opgeleverd worden. De gemaakte afspraak is dat de software beschikbaar komt tenminste 6 maanden voor de inwerkingtreding van de norm. Hiervan zal niet afgeweken worden, aldus minister Ollongren aan de tweede kamer. De NTA 8800 is hevig onderworpen aan tussentijdse veranderingen en daarbij verandert ook de concept berekening. Daarnaast moet de NTA 8800 nog door de tweede kamer en de ministerraad goedgekeurd worden. Verwacht wordt dat minister Ollongren in juni de kamer zal inlichting over de BENG-eisen en de nieuwe planning voor het invoeren van de NTA 8800.

Wij houden de ontwikkeling met interesse in de gaten en zullen u op de hoogte houden over de exacte veranderingen.